Kişisel Verilerin Korunması

Alab Laboratuvarı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz,   mevzuatın izin verdiği durumlarda ve Özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarlar Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.  

 

Kişisel verileriniz ALab tarafından tıbbî teşhis amaçlarıyla faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda,  çağrı merkezi,  internet sitesi,  sözlü,  yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.  

 

Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız ve ya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz,   cinsiyetiniz,   sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz), İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz ile elektronik posta,  mektup veya diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz), Mali Nitelikli Bilgileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz), Sağlık Bilgileriniz (Hasta tıbbi raporları,   tanı verileri ve genetik veriler,  Laboratuvar sonuçlarınız dahil bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz) www.alab.com.tr sitesine giriş yaptığınız veya info@alab.com.tr adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve kişisel verileriniz.  

 

Alab tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

✓ Kimliğinizi teyit etme,  

✓ Kamu sağlığının korunması  

✓ Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,  

✓ Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,  

✓ Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin mutabakat sağlanması,  

✓ Özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma,  

✓ Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,  

✓ İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,  

✓ Hastane ve Tıp Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,    

✓ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla,  resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,  

✓ İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,  

✓ Hizmetlerimizin planlanması ve yönetimi,  hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.  

Kişisel Verileriniz, Alab’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.  

Kişisel Veri Sahibi,  Firmamıza  (veri sorumlusu)  başvurarak kendisiyle ilgili;

✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

✓ Yurt içinde ve ya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

✓ Kişisel verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

✓ KVKK’nun 7.   maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

✓ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  hakkına sahiptir.

 

Tüm hastalarımıza ve çalıştığımız kurumlara saygı ile duyurulur